1 Toepasselijkheid / conversie
1.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen tussen Van Wijngaarden BV, statutair gevestigd te Wormerveer en geregistreerd in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel te Amsterdam, Nederland, onder nummer 35003660 (“Van Wijngaarden”) en haar wederpartij, aanbiedingen en toekomstige (rechts) betrekkingen daaronder begrepen.

1.2 Van deze Algemene Voorwaarden kan slechts schriftelijk worden afgeweken. Verwijst de wederpartij bij aanvaarding naar de eigen algemene voorwaarden, dan worden deze geacht door Van Wijngaarden uitdrukkelijk van de hand te zijn gewezen.

1.3 Indien van deze Algemene Voorwaarden door partijen schriftelijk wordt afgeweken, geeft dit de wederpartij geen recht van toepassing van die bepalingen op andere (rechts) betrekkingen.

1.4 Indien op grond van de redelijkheid en billijkheid of het onredelijk bezwarende karakter op enige bepaling in deze Algemene Voorwaarden geen beroep kan worden gedaan, komt aan die bepaling qua inhoud en strekking een zoveel mogelijk overeenkomstige betekenis toe zodat daarop wel een beroep kan worden gedaan. In dat geval blijven de overige bepalingen in deze Algemene Voorwaarden van kracht.
2 Aanbiedingen / totstandkoming overeenkomst
2.1 Iedere aanbieding van Van Wijngaarden is vrijblijvend en dient als één geheel (prijs en condities) worden beschouwd, tenzij hiervan uitdrukkelijk schriftelijk is afgeweken.

2.2 Indien de wederpartij een opdracht plaatst, komt de overeenkomst eerst tot stand doordat Van Wijngaarden deze opdracht aanvaardt. Het aanvaarden van de opdracht kan schriftelijk (per e-mail) plaatsvinden, dan wel impliciet door een begin te maken met de uitvoering daarvan.
3 Prijzen
3.1 Alle prijzen van de algemene prijslijst zijn “Franco Huis” binnen Nederland en exclusief omzetbelasting (BTW), tenzij hiervan uitdrukkelijk schriftelijk is afgeweken.

3.2 Wijzigingen in inkoopprijzen, loon- en materiaalkosten, sociale- en overheidslasten, vrachtkosten, douanetarieven, verzekeringspremies en andere kosten, die betrekking hebben op de overeengekomen prestatie, geven Van Wijngaarden het recht de prijs te wijzigen.
4 Aflevering
4.1 Aflevering vindt plaats aan het adres van de wederpartij, tenzij anders uitdrukkelijk is overeengekomen.

4.2 De wederpartij is verplicht de gekochte zaken af te nemen op het moment waarop deze hem worden bezorgd. De wederpartij dient voorts te zorgen voor voldoende laad- en losmogelijkheden en voor een zo kort mogelijke wachttijd voor de aflevering. Indien de wederpartij de afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie, instructies dan wel voldoende laad -en losmogelijkheden, noodzakelijk voor de levering, is Van Wijngaarden gerechtigd alle met die aflevering gepaard gaande kosten aan de wederpartij in rekening te brengen.

4.3 Indien Van Wijngaarden en de wederpartij expliciet afspreken dat levering “Af Fabriek” plaatsvindt, draagt de wederpartij zorg voor het transport van de gekochte goederen vanaf de fabriek van Van Wijngaarden. In dat geval is de wederpartij verplicht de gekochte zaken af te nemen op het moment waarop deze hem ter beschikking worden gesteld. Indien de gekochte zaken niet tijdig worden afgenomen, is Van Wijngaarden gerechtigd alle kosten als gevolg van het niet tijdig afnemen aan de wederpartij in rekening te nemen.
5 Levertijd
5.1 Een door Van Wijngaarden opgegeven levertijd is gebaseerd op de ten tijde van de overeenkomst geldende omstandigheden en, voor zover afhankelijk van prestaties van derden, op de door die derden verstrekte gegevens. De levertijd geldt als indicatie en niet als fatale termijn. Van Wijngaarden zal zich inspannen de overeengekomen levertijd zoveel mogelijk in acht te nemen.

5.2 Bij overschrijding van de levertijd heeft de wederpartij geen recht op enige schadevergoeding. Evenmin is de wederpartij gerechtigd de overeenkomst te ontbinden of zijn uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen op te schorten, tenzij de overschrijding van de levertijd zodanig is dat van de wederpartij in redelijkheid niet kan worden verlangd dat hij het betreffende gedeelte van de overeenkomst in stand laat dan wel zijn verplichtingen niet opschort. Slechts in dat geval is de wederpartij gerechtigd het betreffende gedeelte van de overeenkomst te ontbinden of zijn direct uit het betreffende gedeelte van de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen op te schorten.

5.3 De levertijd vangt aan op de dag van de totstandkoming van de overeenkomst.
6 Deelleveringen
6.1 Van Wijngaarden is gerechtigd verkochte zaken in gedeelten te leveren. Dit geldt niet indien een deellevering geen zelfstandige waarde heeft. Indien de zaken in gedeelten worden geleverd, is Van Wijngaarden gerechtigd elk gedeelte afzonderlijk te factureren.
7 Transport / risico
7.1 Transport en/of verzending vindt plaats voor rekening en risico van Van Wijngaarden, tenzij partijen anders zijn overeengekomen Indien de verkochte zaak door Van Wijngaarden of een door deze aangewezen vervoerder bij de wederpartij wordt bezorgd, is de zaak voor risico van de wederpartij van moment van afleveren, ook indien de eigendom nog niet is overgegaan op de wederpartij.

7.2 Indien Van Wijngaarden en de wederpartij hebben afgesproken dat de levering plaatsvindt Af Fabriek, gaat het risico van de afgeleverde zaken over op de wederpartij op het moment dat de gekochte zaken op het terrein van Van Wijngaarden aan de wederpartij ter beschikking worden gesteld, ook indien de eigendom nog niet is overgegaan op de wederpartij.
8 Verpakkingen
8.1 De niet voor eenmalig gebruik bestemde verpakking blijft eigendom van Van Wijngaarden. De wederpartij is verplicht het materiaal aan Van Wijngaarden terug te zenden. Terugzending gebeurt voor rekening van de wederpartij.

8.2 Van Wijngaarden is gerechtigd voor de terugzending van de verpakking een termijn te stellen waarbinnen deze dient plaats te vinden.

8.3 Van Wijngaarden is verplicht de aan de wederpartij voor gebruik afgestane verpakking terug te nemen tegen de prijs, waarvoor het de wederpartij in rekening is gebracht, tenzij aan de wederpartij tenminste drie maanden voor de datum waarop een andere prijs zal gelden mededeling van deze wijziging is gedaan. Deze bepaling is niet van toepassing, indien de wederpartij de termijn als genoemd in lid 2 overschrijdt.
9 Eigendomsvoorbehoud
9.1 Alle geleverde en nog te leveren zaken blijven uitsluitend eigendom van Van Wijngaarden, totdat alle vorderingen die Van Wijngaarden op de wederpartij heeft of zal verkrijgen, waaronder in ieder geval de vorderingen genoemd in BW 3:92, lid 2, volledig zijn betaald.

9.2 Door Van Wijngaarden geleverde zaken, die krachtens lid 1 onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht of gebruikt. In geval van doorverkoop is de wederpartij verplicht, van zijn afnemers een eigendomsvoorbehoud te bedingen, tenzij dit niet van de wederpartij gevergd kan worden.

9.3 Zolang de eigendom van de zaken niet op de wederpartij is overgegaan, mag deze de zaken niet verpanden of aan derden enig ander recht daarop verlenen, behoudens binnen de normale uitoefening van zijn bedrijf. De wederpartij verplicht zich op eerste verzoek van de verkoper mee te werken aan de vestiging van een pandrecht op de vorderingen die de koper uit hoofde van doorlevering van zaken op zijn afnemers verkrijgt of zal verkrijgen.

9.4 De wederpartij is verplicht de zaken die onder eigendomsvoorbehoud zijn afgeleverd met de nodige zorgvuldigheid en als herkenbaar eigendom van Van Wijngaarden te bewaren.

9.5 Van Wijngaarden is gerechtigd de zaken die onder eigendomsvoorbehoud zijn geleverd en nog bij de wederpartij aanwezig zijn terug te nemen indien de wederpartij in gebreke is met de nakoming van zijn betalingsverplichtingen of in betalingsmoeilijkheden verkeert of dreigt te gaan verkeren. De wederpartij zal Van Wijngaarden te allen tijde vrije toegang verlenen tot zijn terreinen en/of gebouwen ter inspectie van de zaken en/of ter uitoefening van de rechten van Van Wijngaarden.

9.6 Voornoemde in artikel 9.1 tot en met 9.5 opgenomen bepalingen laten de overige aan Van Wijngaarden toekomende rechten onverlet.
10 Betaling en zekerheid
10.1 Facturen van Van Wijngaarden dienen uiterlijk op de vervaldag van de factuur te worden voldaan op een door Van Wijngaarden aan te geven wijze. Als datum van betaling geldt de valutadatum waarop Van Wijngaarden de betaling ontvangt.

10.2 Betaling dient te geschieden in de overeengekomen valuta zonder verrekening, korting of opschorting uit welke hoofde dan ook.

10.3 Ingeval van niet-tijdige betaling, verkeert de wederpartij direct in verzuim en is hij rente verschuldigd ten bedrage van 1,5 % per (gedeelte van de) maand met een minimum van de wettelijke handelsrente.

10.4 Ingeval van niet-tijdige betaling, liquidatie, faillissement of surséance van betaling van de wederpartij worden alle betalingsverplichtingen van de wederpartij onmiddellijk opeisbaar, ongeacht of Van Wijngaarden terzake al heeft gefactureerd of voorfinanciering heeft plaatsgevonden en is Van Wijngaarden bevoegd de verdere uitvoering van de overeenkomst op te schorten dan wel tot ontbinding van de overeenkomst over te gaan, een en ander onverminderd het recht van Van Wijngaarden schadevergoeding te vorderen.

10.5 Ingeval van niet-tijdige betaling wordt het forfaitaire bedrag aan buitengerechtelijke kosten conform de Staffel buitengerechtelijke incassokosten (BIK).

10.6 Van Wijngaarden is steeds gerechtigd om hetgeen hij al dan niet opeisbaar of onder voorwaarde van de wederpartij heeft te vorderen, te verrekenen met een al dan niet opeisbare tegenvordering van de wederpartij op Van Wijngaarden. Ingeval de vordering van Van Wijngaarden op de wederpartij nog niet opeisbaar is, maakt Van Wijngaarden van zijn verrekeningsbevoegdheid geen gebruik, tenzij op de tegenvordering van de wederpartij beslag wordt gelegd of daarop anderszins verhaal wordt gezocht, daarop een beperkt zakelijk recht wordt gevestigd of de wederpartij zijn tegenvordering onder bijzondere titel overdraagt. Van Wijngaarden zal de wederpartij indien mogelijk van tevoren in kennis stellen van het gebruik van zijn verrekeningsbevoegdheid.

10.7 De wederpartij is verplicht op eerste verzoek van Van Wijngaarden terstond genoegzaam en in de door Van Wijngaarden gewenste vorm zekerheid te stellen en deze zo nodig aan te vullen voor de nakoming van al zijn verplichtingen. Zolang de wederpartij daaraan niet heeft voldaan, is Van Wijngaarden gerechtigd zijn verplichtingen op te schorten.
11 Aansprakelijkheid
11.1 Van Wijngaarden garandeert dat de door Van Wijngaarden geleverde producten voldoen aan de vooraf gegeven specificaties.

11.2 Van Wijngaarden kan niet instaan voor de kwaliteit van de geleverde producten, indien en voor zover deze producten zijn bewerkt door de wederpartij of een derde, tenzij de bewerking heeft plaatsgevonden in overleg met en na verkregen goedkeuring van Van Wijngaarden. De wederpartij vrijwaart Van Wijngaarden voor alle schade die Van Wijngaarden mocht lijden als gevolg van aanspraken van derden die verband houden met de door Van Wijngaarden geleverde en vervolgens door de wederpartij bewerkte zaken.

11.3 De aansprakelijkheid van Van Wijngaarden voor schade, voortvloeiend uit of verband houdend met de levering van zaken, is beperkt tot het bedrag dat in het betreffende geval zal worden uitgekeerd door de aansprakelijkheidsverzekering die door Van Wijngaarden is afgesloten.

11.4 Indien de verzekering in enig geval, om welke reden dan ook, geen dekking biedt of niet tot uitkering overgaat, is de aansprakelijkheid van Van Wijngaarden in ieder geval beperkt tot de directe schade en tot maximaal het factuurbedrag dat Van Wijngaarden in rekening heeft gebracht.

11.5 In geen geval is Van Wijngaarden aansprakelijk voor gevolgschade, waaronder mede wordt begrepen, schade veroorzaakt door overschrijding van leveringstermijnen.

11.6 Van Wijngaarden is niet aansprakelijk indien de tekortkoming het gevolg is van overmacht (zie artikel 14).

11.7 Een beroep op een recht op schadevergoeding kan slechts gedaan worden, indien de wederpartij na het ontstaan van de schade binnen 14 dagen de schade schriftelijk aan Van Wijngaarden heeft gemeld.

11.8 Iedere aanspraak op vergoeding van schade vervalt na verloop van één jaar na de gebeurtenis, waardoor de schade is veroorzaakt, tenzij met de invordering in rechte ervan binnen genoemde termijn een aanvang is gemaakt.
12 Gebreken / klachttermijnen / retourzendingen
12.1 De wederpartij dient de geleverde zaken bij aflevering te onderzoeken. Hierbij dient de wederpartij na te gaan of het geleverde aan de overeenkomst beantwoordt, te weten:
– of de juiste zaken zijn geleverd;
– of de geleverde zaken wat de hoeveelheid en aantal betreft overeenstemmen met het overeengekomen;
– of de geleverde zaken voldoen aan de eisen die gesteld mogen worden voor een normaal gebruik en/of handelsdoeleinden.

12.2 Worden zichtbare gebreken of tekorten geconstateerd dan dient de wederpartij deze te vermelden op de afleveringsbon, de factuur en/of het vervoersdocument.

12.3 Niet-zichtbare gebreken dient de wederpartij binnen 30 dagen na aflevering schriftelijk en gemotiveerd en onder vermelding van de factuurgegevens te melden aan Van Wijngaarden.

12.4 Klachten over facturen dient de wederpartij binnen 14 dagen na factuurdatum schriftelijk te melden aan Van Wijngaarden.

12.5 Indien de wederpartij geen melding maakt van gebreken of klachten binnen de genoemde termijnen, wordt zijn klacht niet in behandeling genomen en vervallen zijn rechten. Het recht van de wederpartij op vergoeding of vervanging van geleverde zaken vervalt indien de zaken waarover klachten bestaan zijn verwerkt, bewerkt of niet goed zijn opgeslagen dan wel indien de houdbaarheid van de desbetreffende zaken is verstreken op het moment dat een klacht wordt ingediend.

12.6 Vorderingen en verweren, gegrond op feiten die de stelling zouden rechtvaardigen, dat de afgeleverde zaken niet aan de overeenkomst beantwoorden, verjaren door verloop van één jaar na aflevering.

12.7 Retourzendingen worden na toestemming van Van Wijngaarden verricht. Retourzendingen, die zonder toestemming van Van Wijngaarden worden verricht, houdt Van Wijngaarden voor rekening en risico van de wederpartij tot zijn beschikking.
13 Ontbinding overeenkomst
13.1 Indien de wederpartij niet, niet tijdig of niet behoorlijk aan enige verplichting uit een overeenkomst met Van Wijngaarden voldoet, evenals in geval van faillissement, surséance van betaling of ondercuratelestelling van de wederpartij of stillegging of liquidatie van diens bedrijf, is Van Wijngaarden, na de wederpartij schriftelijk in gebreke te hebben gesteld, gerechtigd om zonder rechterlijke tussenkomst en zonder enige verplichting tot schadevergoeding en onverminderd de haar verder toekomende rechten de uitvoering van de overeenkomst op te schorten. In die gevallen zijn alle vorderingen die Van Wijngaarden op de wederpartij mocht hebben terstond volledig opeisbaar.

13.2 Indien de behoorlijke nakoming door Van Wijngaarden van zijn verplichtingen uit een overeenkomst met de wederpartij geheel of gedeeltelijk, hetzij tijdelijk, hetzij blijvend, onmogelijk is als gevolg van één of meer omstandigheden, die niet voor rekening van Van Wijngaarden komen, waaronder ook gerekend worden omstandigheden die in artikel 14 worden genoemd, is Van Wijngaarden gerechtigd de overeenkomst te ontbinden.
14 Overmacht
14.1 Onder overmacht worden verstaan omstandigheden die de nakoming van de overeenkomst verhinderen en die niet aan Van Wijngaarden zijn toe te rekenen. Hieronder zullen indien en voor zover deze omstandigheden de nakoming onmogelijk maken of onredelijk bemoeilijken mede zijn begrepen: stakingen in andere bedrijven dan die van Van Wijngaarden, stakingen in het bedrijf van Van Wijngaarden, een algemeen gebrek aan voor het tot stand komen van de overeengekomen prestatie benodigde zaken of diensten, niet voorzienbare stagnatie bij toeleveranciers of andere derden waarvan Van Wijngaarden afhankelijk is, algemene vervoersproblemen, brand, overheidsmaatregelen, waaronder in- en uitvoerverboden.

14.2 Indien de overmacht langer dan zes maanden duurt, zijn beide partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden. Van Wijngaarden is in dat geval niet verplicht tot enige schadevergoeding.
15 Toepasselijk recht / bevoegde rechter
15.1 Op alle rechtsbetrekkingen tussen Van Wijngaarden en de wederpartij is het Nederlands recht van toepassing.

15.2 Geschillen tussen Van Wijngaarden en de wederpartij die behoren tot de competentie van de rechtbank worden bij uitsluiting beslecht door de rechter van de plaats van vestiging van Van Wijngaarden, tenzij Van Wijngaarden als eisende of verzoekende partij kiest voor de bevoegde rechter van de vestigings-, woon- of verblijfplaats van de wederpartij.

Wormerveer, 1 september 2016
Van Wijngaarden BV